گلاب اصل باعث رفع بوی بد دهان می باشد

پذیرش حسی گلاب اصل جامون خیسانده شده از نظر ظاهر، رنگ، طعم، طعم و پذیرش کلی توسط یک پانل شش نفره در مقیاس لذت 9 درجه ای ارزیابی شد.

اعضای پانل همگی دانشجویان فارغ التحصیل علوم و صنایع غذایی در دانشگاه بمبئی بودند و از دوران کودکی خود با این محصول آشنا بودند. تجزیه و تحلیل در زیر نور طبیعی روز در روزهای گرم آفتابی بمبئی در طول ماه های اکتبر تا ژانویه انجام شد.

اعضای پانل محصول را با مصرف یک گلاب جامون و شستشوی دهان با آب پس از هر ارزیابی ارزیابی کردند. کمک هزینه برای خستگی تجربه شده توسط اعضا داده شد و به محض اینکه اعضای پانل برای ارزیابی بیشتر آماده شدند، تجزیه و تحلیل ادامه یافت.

زمان استراحت به طور کلی حدود 30 دقیقه پس از 10-15 ارزیابی بود.

تفسیر آماری داده ها یک طرح کامل فاکتوریل منجر به تعداد زیادی آزمایش می شود. برای کاهش تعداد آزمایش ها به سطح عملی، تنها مجموعه کوچکی از همه احتمالات انتخاب می شود.

گلاب

تاگوچی مجموعه خاصی از آرایه‌ها به نام آرایه‌های متعامد را می‌سازد که روش انجام حداقل تعداد آزمایش را مشخص می‌کند و اطلاعات کامل همه پارامترهایی را که بر عملکرد تأثیر می‌گذارند ارائه می‌دهد.

سطح بکینگ پودر، زمان سرخ کردن، غلظت شربت شکر، دمای شربت شکر و زمان خیساندن. در حالی که بسیاری از آرایه های متعامد استاندارد موجود هستند.

هر یک از آرایه ها برای تعداد خاصی از متغیرها و سطوح طراحی مستقل در نظر گرفته شده است. طرح افزودنی طرح تاگوچی به این معنی است که اثرات فردی یا اصلی متغیرهای مستقل بر پارامتر عملکرد قابل تفکیک هستند.

تحت این فرض، تأثیر هر عامل می‌تواند خطی، درجه دوم یا ممکن است مرتبه بالاتری داشته باشد، اما مدل عدم وجود هر گونه اثر متقابل محصول متقابل بین عوامل فردی را فرض می‌کند.

نتایج و بحث رطوبت، چربی و مواد جامد بدون چربی شیر مورد استفاده برای تهیه. بازده خوا تهیه شده از شیر 20% (وزنی.حجمی) بود. سطوح متغیرها برای بهینه سازی گلاب جامون سازی بر اساس رویکرد یک عاملی در یک زمان انتخاب شدند.

پارامترهای بهینه شده با استفاده از رویکرد متعامد L25 عبارتند از نسبت  سطح بکینگ پودر، زمان سرخ کردن، غلظت شربت شکر است.